เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการร่วมพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน” กับนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิการบดีกรมการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในด้านการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านการบริการการท่องเที่ยว รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการหรือองค์การการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสถานประกอบการและองค์การที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยของกรมการท่องเที่ยว (ความร่วมมือการฝึกงานและการฝึกปฎิบัติสหกิจศึกษา) รวมทั้งการแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างสถาบันฯ และกรมการท่องเที่ยวเพื่อร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันการบริหารจัดการภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ
SHARE :