บันทึกประสบการณ์จากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Osaka Institute of Technology

ระหว่างวันที่ 13 เมษายน - วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

1. น.ส.จัสมิน พละมี สาขา IM ชั้นปีที่ 4

2. น.ส.บุญยานุช งามบุญตา สาขา IM ชั้นปีที่ 4

3. น.ส.ธัชพรรณ แก้วกัลยา สาขา IM ชั้นปีที่ 4

SHARE :