สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
จัดโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 3 ส.ค. 2562  

 

          โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน 65 คน จาก 42 หน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ หัวหน้าโครงการฝึกอบรม และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงาน และ รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) กล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ยังมีการแสดงกลองไทโกะ (Taiko Drum) จากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

        ภายในการอบรม ทางวิทยากรได้ให้โจทย์การวิจัยในภาคธุรกิจกับกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม เช่น ธุรกิจที่พักสำหรับผู้สูงอายุ ธุรกิจการท่องเที่ยว การแพทย์ ฯลฯ ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอโครงการวิจัย กับผู้ทรงคุ ณวุฒิ และวิทยากรจาก วช. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเชิงบูรณาการ และงานวิจัยมุ่งเป้าปี 2563 และยังมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการสร้างเครือข่าย, กิจกรรมโหวดเลือกดาวเดือนลูกไก่ 


 

          ผู้ได้รับเลือกเป็นดาวในครั้งนี้คือ ภญ.ดร.วรพรรณ ภู่มณี อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเดือนลูกไก่ นายพิชญ์ธัชกิต ธนวัฒน์โอภาส อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

                                                                               
SHARE :