ครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
TNI ร่วมกับ สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา
ต้อนรับการมาเยือนของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา
เยี่ยมชมการเรียนการสอนแบบ Monozukuri ของสถาบันฯ


      รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ร่วมกับ ศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ในนามของประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา ให้การต้อนรับคณะจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา จากราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดย ฯพณฯ นาต บุญเรือน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา นายซาน วัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา นายจาบ โสภณ ผู้อำนวยการกองความสัมพันธ์และทุนการศึกษา ดร. ฮง กิมเจียง ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยี กำปงสะปือ ดร.เป็ก เซียง ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยี กำปงเฌอเตียล และที่ปรึกษาจากสถานทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย เดินทางเข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562

       การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้มุ่งหมายเพื่อดูการจัดการด้านการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม และหลักสูตรนานาชาติ โดยสถาบันฯ มีการเรียนการสอนที่เน้นแตกต่างด้วยภาษา และก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม  กล่าวคือการเรียนการสอนเป็นแบบ Monozukuri เรียนด้วยการปฏิบัติจริง พร้อมกับการสหกิจศึกษา และนักศึกษาต้องเรียนทั้งภาษาทั้งญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ ทำให้มีทักษะทางภาษาสามารถทำงานใน  ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล  นอกจากนี้สถาบันฯ ยังโดดเด่นด้วยวัฒนธรรมองค์กร 6 ประการคือ
        Kaizen (ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง)
       Monozukuri (คิดเป็น ทำเป็น)
       Hansei (พิจารณาและปรับปรุงตนเองก่อน)
       Respect (ให้เกียรติตนเองและผู้อื่น)
       Honest (ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น)
       Public Interest (ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม)
       จึงเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งเดียวที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ของกัมพูชาให้ความสนใจมาเยือนในครั้งนี้     


       สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) มีการลงนามความร่วมมือกับสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา เพื่อความร่วมมือด้านวิชาการและทุนการศึกษา เมื่อวันที่12 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ทางสถาบันฯ และสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยสร้างความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเครือข่ายของสถาบันฯ และสมาคมฯ เพื่อการคัดเลือกนักเรียนและการหาทุนสนับสนุนการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติของสถาบันฯ ทั้งสามสาขาวิชา คือ 1) Digital Engineering (DGE)  2) Data Science and Analytics (DSA) และ 3) International Business Management (IBM)

       การมาเยือนในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ในการพัฒนาภาคการศึกษาและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ซึ่งเป็นสถาบันภายใต้ โครงการพระราชทาน  ความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย
SHARE :