บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) จำนวน 175,000 บาท พร้อม Laptop จำนวน 7 เครื่อง เมื่อ 3 ต.ค.60

    บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)จำนวน 175,000 บาทพร้อม Laptop จำนวน 7 เครื่อง เมื่อ 3 ต.ค.60


Mr.Norimichi Uchida, Technical Director บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษา 6 แห่ง คือ

1)       สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)  

2)       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

3)       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

4)       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5)       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6)       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


โดยมีอาจารย์พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และทุนการศึกษา กล่าวต้อนรับ ณ ห้อง A601 อาคาร A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เมื่อ 3 ต.ค.60
SHARE :