กราฟิกไอที TNI คว้า 3 รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อ หุ่นดี สุขภาพดี ด้วยโภชนาการ จาก TPBS

        สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ร่วมกับสำนักเครือข่ายสาธารณะ ไทยพีบีเอส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การส่งเสริมความรอบรู้ด้านพฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงค์แก่ประชาชนกลุ่มวัยทำงาน ผ่านสื่อในยุคดิจิตอล 4.0" ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา 


        สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดสื่อในหัวข้อ "หุ่นดี สุขภาพดี ด้วยโภชนาการ" จำนวน 10 ทีม จากผู้สมัครกว่า 50 ทีม ในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการได้บรรยายให้ความรู้ด้านโภชนาการ และฝึกปฏิบัติทางการการออกแบบสื่อเพื่องานสุขภาพ นอกจากนั้นกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกทีมจะได้รับโจทย์ให้ผลิตผลงานเพื่อนำเสนอในวันสุดท้าย ซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศ โดยมีคณะกรรมการจากแวดวงโภชนาการและการผลิตสื่อร่วมพิจารณาตัดสินผลงาน 

  

        ผลการตัดสินปรากฏว่า กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ในประเภทการออกแบบกราฟิกสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์  ได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการเป็นอย่างมาก ซึ่งกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับรางวัล มีรายชื่อดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม "อะไรดี" ได้รับทุนการศึกษา 10,000 พร้อมโล่รางวัล ประกอบด้วย

1.นางสาวภุมรินทร์ เตียงพาณิชย์

2.นางสาวกนกพร สุวานิโช

3.นางสาวเมธิยา มนต์บุรีนนท์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม "MxT" ได้รับทุนการศึกษา 5,000 พร้อมใบประกาศนียบัตร ประกอบด้วย\

1.นายวรวรรธ รัตนวิจิตราศิลป์

2.นายกัญจพัฒน์ ทรงสิทธิพรชัย


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม "TNI Cosmo" ได้รับทุนการศึกษา 3,000 พร้อมใบประกาศนียบัตร ประกอบด้วย

1.นางสาวพาขวัญ ยุพิน

2.นางสาววรกมล พรหมพันธุ์ใจ

3.นายกันต์ธีภพ หัตถา


โดยมีอาจารย์ชาญ จารุวงศ์รังสี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาSHARE :