ทีม Captain Thai-Nichi จาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันประกวด “CISCO Innovation Challenge 2019  โชว์แนวคิดคนรุ่นใหม่ ใช้นวัตกรรมแก้ปัญหาสังคมไทย จัดโดย Cisco Systems (Thailand) Limited ผู้นำด้านเทคโนโลยีเครือข่ายระดับโลก ภายใต้ผลงาน การควบคุมฟาร์มนกนางแอ่น ที่นำเอาเทคโนโลยี IoT มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตรังนก ที่ถือว่าเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยนำเทคโนโลยี IoT มารวมกับเซ็นเซอร์และระบบ Cloud มาใช้ควบคุมสภาพแวดล้อมในฟาร์มบ้านนกนางแอ่นให้เหมาะสม ทั้งความชื้น อุณหภูมิในการทำฟาร์มเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้นและลดต้นทุนการผลิตให้ถูกลง


สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1.  นายศุภโชค เกียรติกิติกูล  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท)
   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. นายนิธิศ มนต์บุรีนนท์  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี)
   สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร. อรรณพ หมั่นสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นSHARE :