สถาบันได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี พรรณวิเชียร คณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นดังนี้

  • ระดับหลักสูตรผ่านมาตรฐานทุกหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี
  • ระดับคณะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี
  • ระดับสถาบัน ได้คะแนนเฉลี่ย 5 องค์ประกอบ 4.20 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

     โดย ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ มีการปฎิบัติตามนโยบายของสถาบันฯ และนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นหลักในการพัฒนา ที่มุ่งเน้นไปสู่มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา และให้ความสนใจกับการจัดสรรงบประมาณ ที่นำสู่งบประมาณทางตรงของนักศึกษา และพยายามจัดทำกิจกรรมต่างๆให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด จึงทำให้ได้รับการยอมรับว่า เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพในลำดับต้นๆ ของสถาบันการศึกษาไทย

 


SHARE :