ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล TNI-BA ROLE MODEL 2016

    คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ร่วมกับ Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd. จัดโครงการ TNI-BA ROLE MODEL 2016 ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการสนับสนุนสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมีผลงานกิจกรรมนักศึกษาโดดเด่น สามารถเป็นต้นแบบและตัวอย่างให้แก่รุ่นน้องและเพื่อนๆ ในคณะบริหารธุรกิจ
   โครงการนี้มีขั้นตอนพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากใบสมัคร รวมทั้งการสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากผลงานกิจกรรมและความเป็นตัวตนของนักศึกษา โดยมีนักศึกษา 5 คน ที่ได้เข้าร่วมโครงการในรอบสุดท้าย เมื่อ 1 ธ.ค.59 ซึ่งเกณฑ์การตัดสินในรอบสุดท้ายนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาจากการนำเสนอแผนงาน Social Enterprise (SE) และ Business Ideas รวมทั้งการตอบคำถาม การแก้ไขปัญหา และการนำเสนออย่างมืออาชีพผลการตัดสินดังนี้ :
           1. นายกฤตเมธ สิริปิลันธนากร IM ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท
           2. นางสาวนันสรา โพธิ์พฤกษ์ AC ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท
           3. นางสาวเสาวลักษณ์ บุญญา BJ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
            
    และ ทั้ง 3 คนยังได้รับทุนสนับสนุนเพื่อไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 2 รางวัล คือ นายณัฐพล ผ่องสุวรรณ IB ชั้นปีที่ 3 และ นางสาวพิศภิรมย์ ชุติปัญญาภรณ์ BJ ชั้นปีที่ 3SHARE :