ว่าที่ร้อยเอก ดร.ณัฐพล พัวประเสริฐ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เป็นวิทยากรให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 “แกนนำเยาวชนเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ภาคกลาง ครั้งที่ 2


        ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมของเยาวชนตามรัฐธรรมนูญ” โดย ในการนี้ นายวีรยุทธ เจริญกูล ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร รัฐสภาได้มอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความขอบคุณให้แก่วิทยากร 
SHARE :