บรรยายพิเศษโดยวิทยากรมืออาชีพ  

อาจารย์มนตรี  ยุวชาติ  

อดีตผู้ช่วยผู้จัดการ Assistance Vice President ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ประนีประนอมในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

และการบรรยายโดย อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการจัดการโลจิสิตกส์และโซ่อุปทาน

 


วันที่จัดอบรม 21 กุมภาพันธ์ 2563 ห้อง A205 อาคาร A  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เวลา 9.00-17.00 น. 

อัตราค่าลงทะเบียน  1,500 บาท (ไม่รวม Vat)

ราคาดังกล่าว รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการบรรยาย

------------------------------------------------------------
ท่านสามารถลงทะเบียนสมัคร online ได้ที่

https://forms.gle/S9HJAm8qyJb2gY1k7

 SHARE :