ในโลกยุคปัจจุบันการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถทางด้าน STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะความรู้ความสามารถทางด้านนี้ มีโอกาสที่จะนำไปสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ได้มาก สำหรับวิชาการที่เป็นพื้นฐานสำคัญของ STEM ก็คือ คณิตศาสตร์ นอกจากนั้น ศาสตร์ใหม่ๆ ที่มีความสำคัญ อย่างเช่น ศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก็มีการใช้คณิตศาสตร์อย่างเข้มข้นทั้งสิ้น ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การเรียนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายให้เข้าใจและรู้ว่าจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรจึงเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยและการสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนกลับพบว่า ผู้เรียนจำนวนมากไม่รู้ว่าคณิตศาสตร์ถูกใช้ประโยชน์อย่างไร ซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะขาดการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับการใช้งานในชีวิตจริง รวมถึงการขาดเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับนำมาประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน

 

          หลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้หุ่นยนต์เป็นส่วนประกอบที่ทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำเสนอนี้ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ของประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงและสถานประกอบการที่พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ซึ่งได้นำไปขยายผลสู่การเรียนการสอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของญี่ปุ่นจนเกิดผลสัมฤทธิ์แล้ว โดยมีเป้าหมายหลักของหลักสูตรก็เพื่อให้ผู้สอนสามารถใช้โจทย์ในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเคลื่อนที่และการทำงานของหุ่นยนต์มาแสดงให้ผู้เรียนรู้ว่าคณิตศาสตร์ที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ซึ่งจะสามารถสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความสนใจ และให้ความสำคัญกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น 


          ซึ่งสถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญึ่ปุ่น ได้ดำเนินการแปลเป็นภาษาไทย และเรียบเรียงเนื้อหาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศไทย เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนี้ และขยายผลในรูปแบบการบริการวิชาการที่มีความต่อเนื่องไปยังโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่ EEC และเขตพื้นที่อื่นๆต่อไป ในเบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ได้ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมแนะนำหลักสูตรแล้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม และวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคุณครูจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมากกว่า 100 คน จากสถาบันการศึกษามากกว่า 35 สถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะผู้บริหารและคุณครูจากทั่วประเทศให้ความสนใจต่อหลักสูตรนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้นทางสถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น จึงได้เตรียมการที่จะขยายผลของการอบรมหลักสูตรนี้ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษา และการศึกษาของประเทศต่อไป

                                                                                                                                                สำนักงานอธิการบดี
                                                                                                                                              สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

SHARE :