ทีมนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ TNI ชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันเกมวางแผนธุรกิจองค์กร “TH ERML: Enterprise Resources Management Thailand 2020: Growing an Entrepreneurial Mindset” เมื่อ 26 พ.ค. 2563สมาชิกในทีม The Most Extreme ประกอบด้วย นายอภินันท์ อาภารัตน์วิไลนายปริญญา โสทน,  นายอนนต์ สิริขจรนางสาวภัททิยา อัชนะพรกุล   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) และนายไกรวุฒิ ม่วงน้อยเจริญ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) โดยมีอาจารย์เฌอริสา นันทา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีการวางแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรอยู่รอดและได้กำไรสูงสุด โดยจะต้องบริหารจัดการในด้านต่างๆ ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource), การบริหารการจัดซื้อ (Procurement), การบริหารส่วนผลิต (Production),การซ่อมบำรุง (Maintenance), การบริการลูกค้าและลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service), การบริหารค้าปลีก (Retail Sales), การบริหารค้าส่ง (Wholesales), การวางแผนและการบริหารโลจิสติกส์ และบริหารคลังสินค้า (Logistics & Warehouse), การวางแผนงานเพื่อสนับสนุนการผลิต การขายสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง (Planning), การบริหารด้านการเงินและการบัญชี (Finance and Accounting), การบริหารการตลาด (Marketing), การใช้ Management Information Systems ในการช่วยบริหารธุรกิจ เช่น MRP & ERP, การบริหารและการจัดการ E-Commerce ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://www.monsoonsimthailand.com/3612362135913634360936...  
SHARE :