เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.บัณฑิต  โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและนวัตกรรมกับ Phoenixict Co., Ltd. เพื่อสนับสนุนการใช้ Crowdfunding Platform ในโครงการกิจกรรมนักศึกษาและโครงการ Startup ที่นักศึกษา TNI ดำเนินการอยู่  

    สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) เป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งแรก (First University in Thailand) ที่ได้เข้าร่วมเป็น Key partners ในการใช้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Sinwattana crowdfunding รวมถึงได้ถ่ายทอดความรู้ เทคนิค การใช้แพลตฟอร์มเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา SHARE :