ตามประกาศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับที่ 063/2564 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สถาบันฯ ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางและขั้นตอนการรับเงินส่วนลดค่าเล่าเรียน 5,000 บาท จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมขั้นตอนการกรอกข้อมูลยืนยันการรับเงิน โดยสามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 สิงหาคม 2564 

ตามลิงก์นี้ (Log In ด้วยอีเมลของนักศึกษา ที่เป็นอีเมลสถาบัน (....@tni.ac.th) ขั้นตอน/แนวทางการรับเงินส่วนลดค่าเล่าเรียน 5,000 บาท

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

E-mail: regis@tni.ac.thSHARE :