เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ กับ บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 


อาจารย์พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือกับ นายอนุวัฒน์ ก๋งเม่ง ตำแหน่ง Human Resources Manager และนายอรรถพนธ์ สิงห์แก้วสืบ ตำแหน่ง Assistant Recruitment Manager 


  SHARE :