เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมประชุมหารือกับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ (สวพ.ทร.) และบริษัท เอสดีที คอมโพซิทส์ จำกัด  เกี่ยวกับเรื่อง

1. นำเสนอการร่วมวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) หรือโดรน เพื่อการลาดตระเวนทางทะเล MARCUS (Maritime Aerial Reconnaissance Craft Unmanned System)

2. เตรียมจัดทำ MOU ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กับสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ (สวพ.ทร.) ในการวิจัยและพัฒนาโดรน 

    ซึ่งมีนักศึกษาศิษย์เก่า TNI คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมทำการวิจัยในครั้งนี้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นาย ธนพงษ์ วิชิตสุวรรณ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) รุ่นที่ 10 ปัจจุบันทำงานที่  Mitsuba Co., Ltd.

2. นาย พงศธร หมูคำดี สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) รุ่นที่ 10 ปัจจุบันทำงานที่  SDT Composites Co., Ltd.

3. นาย ภาณุวัตร ประจำแถว สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) รุ่นที่ 10 ปัจจุบันทำงานที่ Panus Assembly Co., Ltd.

4. นาย ซบรี่ วันทอง สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) รุ่นที่ 11 ปัจจุบันทำงานที่ Panus Assembly Co., Ltd.

SHARE :