สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) และ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาบุคลากรสาขาการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์  ให้การสนับสนุน แลกเปลี่ยน วิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาของประเทศไทย โดยมี รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี (TNI) และ นายจิตรพงศ์ พุ่มสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

SHARE :