เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 TNI มอบโล่แสดงความขอบคุณ ให้กับมูลนิธิศาสตราจารย์กำธร สถิรกุล ที่ได้มอบทุนสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 จำนวน 10 ทุน 

โดยมีรายชื่อดังนี้ 

    1.  นางสาวจิตรวรรณ ยศวิไล    สาขา  IB

    2. นางสาวกรกนก ทุบจันทึก     สาขา AC

    3. นางสาวปติรัตน์ จิรกาลวงศ์   สาขา BJ

    4. นางสาวนิลวรรณ จิตจักร     สาขา TH

    5. นางสาวธัชภร ดงกันจ่า        สาขา TH

    6. นางสาวนันท์นภัส สาริกา      สาขา TH

    7. นางสาวภาวินี นาคประกาศ    สาขา IB

    8. นางสาวภิญญาพัชร์ เรืองเจริญรัชต์   สาขา LM

    9. นางสาวกัลยาณี ใจช่วง       สาขา HR

    10. นายภีรณัฐ ขันทอง          สาขา LM

SHARE :