เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำโดย รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารของสถาบัน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศเคนยา และ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (AOTS) เพื่อศึกษาดูงานด้าน Lean IoT โดยมี ผศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ บรรยายสรุปเรื่องความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ และ AOTS และ รศ.อัญชลี สุพิทักษ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายสรุปแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษาเกี่ยวกับ IoT ในอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ โครงการ LIPE และ LASI รวมทั้งการบรรยายหลักสูตรการศึกษาของสถาบัน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรม   พร้อมกันนี้สถาบันฯ ได้จัดเยี่ยมดูงานหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน  เช่น 

1. คณะบริหารธุรกิจ: Digital Lean Manufacturing System and Logistics Management Academy, Smart Logistics Center 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์: Workshop and Training Instrument of Engineering Study, Automation Manufacturing Training SetSHARE :