เมื่อวันที่ 19 -20 พฤษภาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2022 และนานาชาติ ICBIR 2022 โดยภายในงานมีการจัดสัมมนาในหัวข้อ ดังนี้

1. Digital Innovation for Next Era บรรยายโดย Dr.Supot Tiarawut

2. Future Trend of Business Development บรรยายโดย Mr.Suwanchai  Lohawatanakul

3. The Latest Trend of Semiconductors บรรยายโดย Dr.Satoko Shinkai 

4. Natural language Processing for Business and Industries บรรยายโดย Dr.Hitoshi Isahara

    ซึ่งมีนักวิจัยให้ความสนใจส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมเป็นจำนวนมาก และผ่านการเข้าร่วมนำเสนอบทความ ประมาณ 200 บทความ ทั้งจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รวมถึงมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ประมาณ 400 คน จาก 17 ประเทศ ได้แก่ Indonesia, Japan, Philippines, India, China, Finland, Taiwan, Bangladesh, Sri Lanka, Brunei Darussalam, Peru, South Korea, Canada, Malaysia, USA, Vietnam, United Kingdom

กล่าวเปิดงานโดยอธิการบดี รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ 


Dr.Supot Tiarawut บรรยายในหัวข้อ Digital Innovation for Next Era


Mr.Suwanchai  Lohawatanakul บรรยายในหัวข้อ Future Trend of Business Development


Dr.Satoko Shinkai บรรยายในหัวข้อ The Latest Trend of Semiconductors


Dr.Hitoshi Isahara บรรยายในหัวข้อ Natural language Processing for Business and Industries


SHARE :