รศ.ดร.รัตติกร  วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Musashino University โดยมี ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติให้การบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติ  โดยเฉพาะหลักสูตรสาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก Data Science and Analysis (DSA) และ Prof. Yasushi Kiyoki, Dean of Faculty of Data Science, Musashino University ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลบรรยายเกี่ยวกับภาควิชาสถาปัตยกรรม, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาการข้อมูลและคณะอื่นๆ ของ Musashino University นอกจากนี้ได้มีการร่วมหารือประเด็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาวิจัยจาก Musashino University มายังสถาบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา ไปประเทศญี่ปุ่น  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

SHARE :