ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา, รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลสถาบันไทยโคเซ็น โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 

   สถาบันไทยโคเซ็นมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ นักเทคโนโลยี และนวัตกรเชิงปฏิบัติ ที่มีความพร้อมทั้งทักษะและกระบวนการคิดเชิงวิศวกรรม โครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น

    ในปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้มี การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานใหญ่ของ KOSEN (National Institute of Technology: NIT) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีทั้งหมด 51 วิทยาเขตทั่วประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสถาบันได้มี MOU ย่อยกับ 10 วิทยาเขตของ KOSEN ในประเทศญี่ปุ่น  เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ ภายใต้โครงการต่างๆ เช่น  โครงการ Sakura Science Program, JASSO, PBL (Problem Based Learning) Program, Internship Program, โครงการ TNI Summer Program และปัจจุบันมีอดีตอาจารย์จาก Kushiro Kosen (National Institute of Technology, Kushiro College)  Prof.Dr.Masaaki Komatsu มาเป็นอาจารย์ประจำอยู่หลักสูตร Digital Engineering (DGE) วิทยาลัยนานาชาติ (TNIC) ด้วยความร่วมมือเหล่านี้ ทำให้ นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีโอกาสได้ไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งระยะสั้นและระยะยาว มากขึ้น

รายชื่อ KOSEN ที่ร่วม MOU กับ TNI 

1. National Institute of Technology Japan (สำนักงานใหญ่)

2. National Institute of Technology, Akita College

3. National Institute of Technology, Asahikawa College

4. National Institute of Technology, Ichinoseki College

5. National Institute of Technology, Kagawa College

6. National Institute of Technology, Kushiro College

7. National Institute of Technology, Miyakonojo College

8. National Institute of Technology, Nagano College

9. National Institute of Technology, Nagaoka College 

10. National Institute of Technology, Tsuruoka College

11. National Institute of Technology, Sasebo CollegeSHARE :