ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่ง สถาบันฯ จึงได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความเป็นสากล ด้วยการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (THAI-NICHI INTERNATIONAL COLLEGE : TNIC) อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งได้พัฒนาหลักสูตรที่เป็นความต้องการในระดับสากลเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถสร้างบัณฑิตให้มีความแตกต่างและพร้อมทำงานในระดับนานาชาติได้


    ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNIC) เปิดสอนทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ 

    - สาขาวิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering : DGE)

    - สาขาวิศวกรรมธุรกิจและนวัตกรรม (Business Engineering and Innovation : BEI)

    - สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการ (International Business and Entrepreneurship : IBN)

    - สาขาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence : DSA)

    - สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (Japanese for International Business : JIB)

    โดยในปัจจุบันมีนักศึกษาชาติต่างๆ เข้าเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ (TNIC) อาทิ ญี่ปุ่น, แอลจีเรีย, ภูฏาน, อินเดีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ฝรั่งเศส, จีน และเยเมน เป็นต้น นอกเหนือจากการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติ การฝึกงานและสหกิจศึกษากับองค์กรต่างๆ การทดลองเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNIC) ยังมีโครงการให้ทุนสนับสนุนแก่นักศึกษา โดยยกเว้นค่าหน่วยกิต 25 - 50 % ตลอดหลักสูตร รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น การฝึกงานและสหกิจศึกษา พร้อมทั้งมีโอกาสในการไปศึกษาต่อหรือทำงานในประเทศญี่ปุ่น อาเซียน และประเทศอื่นๆ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565
SHARE :