สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) “โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคธุรกิจ” เพื่อร่วมมือในการพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยีในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา เพื่อพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และเพิ่มประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา (ความร่วมมือการฝึกงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านการจัดการอุตสาหกรรมและการจัดการธุรกิจให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคธุรกิจบริการ โดยมี รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี (TNI) และ นายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

SHARE :