เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศเคนยา และ AOTS โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย Ministry of Industrialization,Trade & Enterprise  Development, Kenya Association of  Manufacturers(KAM), วิศวกรจากหน่วยงานต่างๆ และผู้แทนจาก AOTS เพื่อศึกษาดูงานด้านระบบ Lean และ IoT ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมของไทย โดย รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ บรรยายเกี่ยวกับความร่วมมือในโครงการต่างๆ ระหว่างสถาบันกับ AOTS และ รศ.อัญชลี สุพิทักษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายเรื่อง Lean Automation System Integrators (LASI) พร้อมกันนี้คณะผู้มาเยือนได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบัน อาทิ ห้องปฏิบัติการ Digital Lean Manufacturing System and Logistics Management Academy, Smart Logistics Center ของคณะบริหารธุรกิจ และ Industrial Automation ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น


SHARE :