รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี, รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและสื่อสารองค์กร และรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ, รศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์ และ ดร.มหรรณพ ฟักขาว หัวหน้าโครงการวิจัย เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัยกับ Mr.KAWAMURA Hironori, Chief Representative for Asian Region และ คุณเดชา ไชยนาพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ ที่ New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Bangkok Office เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

SHARE :