รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี, ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และดร.เอิบ พงบุหงอ ประธานหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HRJ) ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Mr. Yasunobu Aihara ประธานมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น และ Mr. Teruhiko Sekiguchi ผู้แทนมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งได้สนับสนุนสถานที่ในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและปลูกฝังแนวคิดแรงงานสัมพันธ์เชิงบวกให้กับนักศึกษาสู่องค์กรธุรกิจในอนาคต เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2566
SHARE :