Mr.Atsushi Narita กรรมการผู้จัดการ บริษัท Nippn Foods Corporation (Thailand) Ltd. และ คุณวิไลลักษณ์ ลือพงศ์พาณิชย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบุคคลและธุรการ มอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมี รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี, รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และทุนการศึกษา เป็นผู้รับมอบ  ทั้งนี้ได้ร่วมประชุมหารือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2566
SHARE :