รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ ผสานกับการใช้เครื่องมือปฏิบัติการเทคโนโลยี เพื่อวางแผนการจัดการธุรกิจอย่างแม่นยำ และสร้างความคุ้มค่าในเชิงผลลัพธ์ รวมถึงการขยายขอบเขตการส่งมอบความรู้ ยกระดับศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ SMEs ไทยให้สูงขึ้น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566
SHARE :