ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (TNIC) และ ผศ.ดร.กวีวัฒน์ อำนาจโชติพันธุ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล (DGE) เข้าร่วมประชุมหารือกับ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) เกี่ยวกับ Global point of view, Model-Based System Engineering (MBSE), INCOSE, Consistency with Industry G20 Countries มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรในยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566
SHARE :