รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ, ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ, ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ด้านพันธกิจสากลและกิจกรรมนักศึกษา และ ดร.พิกุล เวชชานุเคราะห์ ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมประชุมกับ ผศ.ดร.สุนันฑา สดสี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล, ผศ.ดร.ผุสดี บุญรอด หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และผศ.ดร.ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือหลักสูตรนานาชาติ และการวางแผนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566

SHARE :