รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และผู้บริหารของสถาบัน ให้การต้อนรับผู้บริหารรวมทั้งคณาจารย์ และนักศึกษา MBA จาก Laos-Japan Human Resource Development Institute (LJI), National University of Laos (NUOL) โดยการมาเยือนในครั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ โดยทางสถาบันได้มีการบรรยายเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบลีนให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมห้อง Digital Lean Manufacturing System and Logistics Management Academy และห้อง Toyota Production System (TPS) เพื่อให้นักศึกษาของ LJI ได้มีความเข้าใจทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
SHARE :