เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 นำโดย รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี และรศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพื่อรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ทั้งนี้ ทางสถาบัน ขอขอบคุณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษากับทางสถาบันมาโดยตลอด
SHARE :