TNI เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานสนับสนุน สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) จาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

        ผู้เชี่ยวชาญศูนย์วิจัย และบริการธุรกิจ เป็นผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) รับเกียรติบัตรหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศในการจัดฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)​ จาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

            สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นหนึ่งใน 32 หน่วยงาน ที่ได้รับเลือกให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) เพื่อเชื่อมโยงกับแผนกศึกษาและแผนพัฒนาแรงงาน ของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อผลิต และพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้มีความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยมีทักษะแลคุณลักษณะ ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของโลก สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และผลิตทรัพย์สินทางปัญญาให้กับประเทศ (2) เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะสูง ตรงความต้องการของผู้ประกอบการ สามารถพัฒนาต่อยอด และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้ (3) เพื่อสร้างระบบการผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง สามารถเป็นตัวป้อนเข้าสู่อาชีพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม


 ภายในงาน ผศ.ดร.วนิดา วาดีเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่นมหาบัณฑิต (MBJ) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานเครือข่ายของสภาวิจัยแห่งชาติทั่วประเทศSHARE :