นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) จำนวน 80 คน จาก 3 คณะ วิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อม ว่าที่ร้อยเอก ดร.ณัฐพล พัวประเสริฐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมโครงการ “ TNI อาสาทำความดีเพื่อทำความสะอาดขบวนรถไฟสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)” โดยเน้นจุดสำคัญบริเวณตู้รถไฟ พื้นราวบันได เบาะที่นั่ง และขอบหน้าต่าง เพื่อให้เกิดความสะอาดทั้งภายใน และภายนอกขบวนรถไฟ สร้างการมีส่วนร่วมต่อการบำรุงรักษาความสะอาด และหวงแหนบริการรถไฟซึ่งถือเป็นสมบัติของชาติร่วมกัน ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562

    

     กิจกรรมจิตอาสานี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา HUM-124 ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชนนี้ จัดทำขึ้นตามแนว TNI Core Values: “KM HR HoP” ด้าน Public-Interest Conscious และการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นในการเป็นจิตอาสาร่วมกันทำประโยชน์เพื่อการช่วยเหลือสังคมส่วนรวม SHARE :