เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และ สถาบันการศึกษา 20 แห่ง จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐ ภายใต้การดำเนินการของสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute: GBDi)


          สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) นำโดย รศ.ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี ร่วมลงนาม โดยการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสร้างเครือข่ายพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลมหาศาลที่มีอยู่มาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

คลิ๊กเพื่ออ่านข่าวเพิ่มเติมจาก DEPASHARE :