สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 

“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2562

ณ อาคาร E ชั้น 6 ห้อง Convention Hall สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  

 >> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

>> จดหมายจากอธิการถึงผู้สมัครเข้าอบรม

การเดินทางมาสถาบันฯ :  >> คลิกเพื่อดูแผนที่ 

สอบถามรายละเอียด: คุณรุจารินทร์ จิตแก้ว 

ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

โทรศัพท์ : 0-2763-2600 ต่อ 2760 | โทรสาร : 0-2763-2700

อีเมล์ : rujarin@tni.ac.th


คุณสมบัติผู้สมัคร 

o วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

o อายุไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร

o ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น

o มีประสบการณ์ด้านการวิจัย ไม่เกิน 2 ปี

o ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

o กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า 

o ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

o ไม่เป็นเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


เกณฑ์พิจารณามอบวุฒิบัตร

ลงชื่อเข้าอบรม 3 ครั้ง/วัน

ครั้งที่ 1 เวลา 8.30-9.00 น.                      

ครั้งที่ 2 เวลา 12.45 – 13.00 น.

ครั้งที่ 3 เวลา 16.00-16.15 น.

*ต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม 

ขั้นตอนการสมัคร

1. สมัครออนไลน์ในระบบ

2. ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและใบรับรอง

3. ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และหนังสือรับรองที่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา สแกนเป็นไฟล์ PDF ส่งเข้าระบบการรับสมัคร 

4. ส่งเอกสารการสมัคร (ต้นฉบับ) มายังที่อยู่ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสมัคร

***หากส่งหลักฐานเอกสารไม่ครบ หรือไม่มีข้อมูลผู้สมัครในระบบจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม***

>>สมัครอบรม<<            

>>ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร/ใบรับรอง (Word)<<

>>ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร/ใบรับรอง (PDF)<<

>>ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ<<


***หมายเหตุ***

สำหรับข้าราชการ / พนักงาน /บุคลากรของรัฐ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้

โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบข้าราชการ

โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ทางอีเมล์ของผู้สมัคร

และทางเว็บไซต์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

การคัดเลือกผู้เข้าอบรมจะพิจารณาจากใบสมัครออนไลน์ที่มีข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์

และแนบเอกสารประกอบครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร

ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวน และทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข

ผู้จัดจะคัดเลือกผู้เข้าอบรมจากลำดับการส่งใบสมัครในระบบออนไลน์

ทางผู้จัดไม่มีที่พักและค่าเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม  


 

SHARE :