นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม TNI ได้รับรางวัล Honorable Mention Award งานประชุมวิชาการ 8th TSME-ICoME

        นายกฤช ฉายสุริยะกุล นักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม TNI ได้รับรางวัล Honorable Mention Award ในสาขา Applied Mechanics, Materials and Manufacturing ในเรื่อง "Study of Heating and Cooling Temperature of Injection Molding to Effect on Gloss of Plastic Injection Parts" จากงานประชุมวิชาการ The 8th TSME International Conference on Mechanical Engineering (8th TSME-ICoME) โดยมีผู้วิจัยคือ ดร.วิโรช ทัศนะ, นายธีรเดช ขะจีฟ้า และสมาชิกในห้องวิจัย Advanced Design and Manufacturing Technology Research Laboratory (ADMT) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

  

    งานประชุมวิชาการนี้ จัดขึ้นโดยสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย (Thai Society of Mechanical Engineering: TSME) ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือป็นเจ้าภาพการประชุม ซึ่งมีผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอ 176 ผลงาน จากผู้ร่วมงานหลากหลายประเทศระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ SHARE :