นักศึกษา TNI ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการประกวดนิทรรศการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระดับประเทศ

          นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดนิทรรศการ “ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา” กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระดับประเทศ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง จัดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท โดยใช้ชื่อผลงาน “ตำราฝนหลวง” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 

 

มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1.       นางสาวชุติกาญจน์  สร้อยสนธ์     นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นปี 4

2.       นางสาวภาวิญา  ก้องศักดิ์ศรี        นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นปี 4

3.       นางสาวศิรดา  ยิกุสังข์                 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นปี 4

4.       นายปราการ  ผลทวี                     นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์          ชั้นปี 3

5.       นายกมล  เหลืองเมตตากุล           นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ                ชั้นปี 3


    รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) มอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักศึกษาที่ได้รางวัล

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560SHARE :