นักศึกษา IT TNI ได้รับรางวัลชนะเลิศ สองปีซ้อน


     เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์รักษ์แม่น้ำ” และมอบรางวัลการประกวดภาพวาด การประกวดแอนิเมชัน อินโฟกราฟิก และมอบรางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเยี่ยม “โรงงานต้นแบบรักษ์น้ำ รางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดี เด่น โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน ในการนี้นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

 

    ผลการตัดสินการประกวดแอนิเมชัน อินโฟกราฟิก ระดับอุดมศึกษา ปรากฏว่าทีม ATOMATE ซึ่ง

ประกอบด้วยนางสาวสินีนาฏย์ เพิ่มทองคำ นางสาวสุพรรษา แซ่โค้ว และนางสาวณิชกาญจน์ ชมพักตร์ (ผู้ให้

เสียงบรรยาย) จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้เป็นปีที่ 2 และขึ้นรับ

ถ้วยรางวัลพร้อม ทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาทในวันงาน ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม คือ อาจารย์

ชาญ จารุวงศ์รังสี อาจารย์รุ่งภพ ปรีชาวิทย์ และอาจารย์เธียรทศ ประพฤติชอบ

รับชมผลงาน : https://www.youtube.com/watch?v=biBGpgaZcDM&feature=youtu.be

ข้อมูลข่าว (อ้างอิง) : http://www.diw.go.thSHARE :