ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา สาขาMT ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดคลิปสั้น คนรุ่นใหม่ใส่ใจการออกแบบเพื่อทุกคน

ขอแสดงความยินดี กับทีมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดคลิปสั้น 'หัวข้อ คนรุ่นใหม่ใส่ใจการออกแบบเพื่อทุกคน'

ศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ( Inclusive designed Environment and Research )โดยได้รับ เงินรางวัล 10,000 บาทและประกาศนียบัตร มีรายนาม ดังนี้

1. นางสาวชฎาทิพย์ จารุรัตนชัย

2. นายเศรษฐวัฒน์ ยะสุรินทร์

3. นายสหรัตน์ ศิริภาพ

4. นางสาวภัณฑิรา คูณทวีผล

5. นางสาววิภาวี ประภากร

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุลSHARE :