การจัดการธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) นานาชาติ เป็นหลักสูตรหนึ่งที่สนองตอบต่อความต้องการของอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ที่นับวันยิ่งขยายตัวและมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกมากขึ้น หลักสูตรนี้มุ่งเน้นสร้างบุคลากรที่สามารถประกอบอาชีพอยู่ในบริษัทข้ามชาติสามารถสร้างธุรกิจแบบไร้พรมแดนได้ โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการระบบงานต่างๆ ในองค์การพาณิชย์ และอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นการแข่งขันในตลาดระดับโลก ได้แก่การจัดการด้านการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของแต่ละภูมิภาค การส่งออกนำเข้า การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ วัฒนธรรมข้ามชาติ เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรมทางด้านธุรกิจ ภาษาสำคัญที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี เป็นต้น

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระดับโลก) (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

 • บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระดับโลก) (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

 • Bachelor of Business Administration (Global Business Management) (International program)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

 • B.B.A. (Global Business Management) (International program)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 1. บริษัทข้ามชาติ
 2. บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
 3. บริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
 4. บริษัทรับจัดการขนส่ง
 5. บริษัทตัวแทนออกของ
 6. บริษัทรับประกันภัยทางทะเล
 7. งานด้านการบริหารจัดการธุรกิจนำเข้าและส่งออก
 8. งานด้านการบริหารจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
 9. งานด้านการบริหารจัดการธุรกิจในองค์กรระหว่างประเทศ
 10. งานด้านการกำหนดกลยุทธ์ในธุรกิจระดับโลก
 11. การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระดับโลก

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 136 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษา 36 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 30 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา 33 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติทางการจัดการธุรกิจระดับโลก - หน่วยกิต
2.3.1 แผนสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
2.3.2 แผนฝึกงาน 1 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา - หน่วยกิต
2.4.1 แผนสหกิจศึกษา 12 หน่วยกิต
2.4.2 แผนฝึกงาน 18 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา