ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ (Center for Business Research and Service : CBRS)
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

CBRS คืออะไร ?

ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ (Center for Business Research and Service : CBRS) จัดตั้งโดยคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1


ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์และ นวัตกรรมที่เกิดจากหน่วยงานภายในหรือร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2


ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมเฉพาะทาง โดยพัฒนาทักษะด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการด้วยระบบงานแบบญี่ปุ่น ผ่านรูปแบบ Public & In-House Training และ Lifelong Learning Program

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3


การให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างบุคลากรรองรับ ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ทันสมัย โดยมีที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้บริการแนะนำ ให้คำปรึกษาเพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ธุรกิจและสังคม

โครงสร้างการดำเนินงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

ระบบการทำงานของศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ

โครงสร้างของศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ (CBRS) แบ่งรูปแบบการทำงานเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย

คณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ

แบ่งกลุ่มที่ปรึกษาเป็น 5 ด้าน ดังนี้
พัฒนาองค์กรนวัตกรรม
(Innovative Organization)
นวัตกรรมกระบวนการผลิตและโลจิสติกส์อัจฉริยะ
(Monodzukuri)
พัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมใหม่
(Hitodzukuri)

ส่งเสริมรูปแบบธุรกิจใหม่และความคิดสร้างสรรค์
(Kotodzukuri)
นวัตกรรมการบริการและการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ
(Omotenashi)

แบบฟอร์มขอรับบริการปรึกษา/จัดอบรม

คลิกแบนเนอร์ด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ

ช่องทางติดต่อขอรับบริการเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ | Center for Business Research and Service (CBRS)
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ชั้น 5 อาคาร A เลขที่ 1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ10250