ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ

โทรศัพท์ : 0-2763-2732   |   081-4925454

อีเมล : vithinut@tni.ac.th