การพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป (DBS)

จุดเด่น

ผลิตบัณฑิตเป็น “นวัตกรฉบับญี่ปุ่น (Japanese Innovators)” นักพัฒนาธุรกิจด้วยเครื่องมือแบบญี่ปุ่นที่ทันสมัย (Smart Monodzukuri) ครบสูตรวิชาสร้างนวัตกร ด้วย 4T+2S Model

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. ด้านวางแผนและควบคุมกระบวนการทางธุรกิจ
 2. ด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ
 3. ด้านการพัฒนาปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต การบริการ และพัฒนาศักยภาพองค์กร
 4. ด้านการจัดการกระบวนการผลิตและการปรับปรุงต้นทุน เพิ่มความสามารถทำกำไร
 5. ด้านพัฒนาธุรกิจและวางแผนธุรกิจนวัตกรรม
 6. นวัตกรสนับสนุน
 7. ผู้ประกอบการ
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)

จุดเด่น

เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจเชิงปฏิบัติ เน้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นในวิชาต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาการบริหารงานและธุรกิจญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้ง

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
 2. ด้านการตลาด
 3. ด้านบัญชี
 4. ด้านการเงิน
 5. ด้านการบริหารงานบุคคล
 6. ด้านการจัดจำหน่าย
 7. ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านบริหารธุรกิจ
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)

จุดเด่น

เป็นหลักสูตรที่สร้างผู้นำสำหรับบริษัทข้ามชาติ และสำหรับผู้ที่ต้องการจะดำเนินธุรกิจกับต่างประเทศด้วยตนเอง ผ่านการเรียนการสอนที่เน้นภาษาอังกฤษ และสร้าง Global Mindset โดยเน้นความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. งานในบริษัทตัวแทนออกของ
 2. งานในบริษัทตัวแทนผู้ส่งสินค้า
 3. งานในบริษัทโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
 4. งานด้านการบริหารจัดการการตลาดระหว่างประเทศในบริษัทข้ามชาติ
 5. การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ
 6. ผู้ประกอบการ หรือทำงานในวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) ที่มุ่งเน้นธุรกิจระหว่างประเทศ
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การบัญชี (AC)

จุดเด่น

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดทำบัญชีและยังได้เพิ่มวิชาการ บัญชีในรูปแบบญี่ปุ่นและการวินิจฉัยการบัญชี ซึ่งเป็นจุดเด่นของสถาบันฯเป็นวิชาบังคับ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. ด้านการทำบัญชี
 2. ด้านการสอบบัญชี
 3. ด้านการบัญชีบริหาร
 4. ด้านการภาษีอากร
 5. ด้านการวางระบบบัญชี
 6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
 7. ด้านการตรวจสอบภายใน
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HRJ)

จุดเด่น

เป็นหลักสูตร ที่ตอบสนองความต้องการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่นด้วยทักษะภาษาญี่ปุ่น ในระดับที่ใช้งานได้จริง

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. นักบริหารงานทรัพยากรมนุษย์กองการเจ้าหน้าที่องค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
 2. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
 3. เจ้าหน้าที่งานบริหารธุรการ องค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
 4. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อิสระ
 5. เจ้าหน้าที่งานบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 6. เจ้าหน้าที่ด้านการให้คำปรึกษาทางการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 7. เจ้าหน้าที่ด้านการวางระบบบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)

จุดเด่น

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติในการบริหารจัดการทางด้านโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการพัฒนาเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการผลิต กิจกรรมทางด้านการตลาด และการบริหารโครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. สามารถประกอบอาชีพตามสถานประกอบการ ด้านคลังสินค้า การขนส่ง การกระจายสินค้า การวางแผนการผลิต และการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การตลาดดิจิทัล (DM)

จุดเด่น

เป็นหลักสูตรใหม่ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถพร้อมปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรมและหลักการบริหารการตลาดมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. ด้านการขาย การจัดจำหน่าย
 2. ด้านการบริหารการตลาด
 3. ด้านการส่งเสริมการขาย
 4. ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
 5. ด้านเทคโนโลยีทางการตลาด
 6. ด้านการตลาดดิจิตัล
 7. ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านบริหารธุรกิจ
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (TH)

จุดเด่น

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านความรู้ และทักษะภาษา และทักษะ IT เข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยเน้นตลาดลูกค้าญี่ปุ่น ทั้ง inbound และ outbound

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. ด้านการประสานงานและวางแผนการท่องเที่ยว
 2. ด้านที่ปรึกษาทางการท่องเที่ยว
 3. ด้านการมัคคุเทศก์
 4. ด้านผู้ประกอบการ/บริการ
 5. ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

นวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBI)

จุดเด่น

- การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (SME) มีความรู้เฉพาะทาง ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ การวินิจฉัยปัญหา การแก้ไขปัญหาของธุรกิจ มีความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนธุรกิจ ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อมทั้งได้รับทักษะการบริหารธุรกิจแบบเจ้าของกิจการ เพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรทั้งระดับกลางและระดับสูง
- การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ...

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. นักบริหาร โดยสามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์รวมทั้งการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาองค์กรและธุรกิจ
 2. นักวินิจฉัยองค์กร โดยสามารถวินิจฉัยองค์กรทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นพื้นฐาน
 3. นักอุตสาหกรรม โดยมีความรู้ในนวัตกรรมการจัดการ ธุรกิจและ อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาธุรกิจเดิมและสร้างธุรกิจใหม่ๆ
 4. นักบริหารและจัดการการผลิต โดยมีความรู้ในด้านนวัตกรรมการเพิ่มผลผลิต ระบบคุณภาพ และการเพิ่มมูลค่าเพิ่มในกระบวนการทำงานต่างๆ
 5. นักวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อพัฒนาองค์กร
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ)

จุดเด่น

ผู้เรียนจะได้ศึกษา ศาสตร์การบริหารธุรกิจและธุรกิจแบบญี่ปุ่น สอนโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทางการบริหารธุรกิจสากล และแบบญี่ปุ่น ทั้งอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการเรียนรู้การบริหารแบบญี่ปุ่น และภาษาญี่ปุ่นระดับสูง

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. นักบริหาร โดยสามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาธุรกิจ
 2. นักบริหารที่มีความพิเศษทางด้านภาษาญี่ปุ่น โดยสามารถใช้ทักษะทางด้านภาษาในการสื่อสารทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์การ
 3. นักธุรกิจและบริหารที่มีความรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรม และภาษาญี่ปุ่นเชิงลึกอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาธุรกิจเดิมและสร้างธุรกิจใหม่ๆ เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นได้
 4. นักวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อพัฒนาองค์การ
 5. ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน (LMS)

จุดเด่น

มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักบริหารจัดการสมัยใหม่ที่สามารถวินิจฉัยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยุค 4.0 เพื่อมุ่งสู่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีนอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. นักบริหารสมัยใหม่ ที่สามารถบริหารกลยุทธ์ของธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน
 2. นักอุตสาหกรรม ที่มีความรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรม พัฒนาธุรกิจเดิม ออกแบบและสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่ในเชิงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 3. ผู้จัดการและผู้อำนวยการด้านการผลิต โดยมีความรู้ในด้านการเพิ่มผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน ระบบคุณภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน และการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การ
 4. นักวิจัย เพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างศักยภาพและพัฒนาความสามารถหลัก (Core Competence) ให้แก่องค์การ
 5. ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านอุตสาหกรรมและการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการอุตสาหกรรม
 6. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 7. อื่นๆ
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม