...

นางสาวนุชรี จิรเกียรติมงคล

เลขานุการและเจ้าหน้าที่ประสานงาน

...

นางนภาพร วิจิตร

เจ้าหน้าที่ประสานงาน SME / MBJ

...

นางสาวกัญญภัทร์ ลาดพิลา

เจ้าหน้าที่ประสานงาน IIM / LMS

...

นางสาวรุจารินทร์ จิตต์แก้ว

ผู้ช่วยนักวิจัย