คณะบริหารธุรกิจ
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งการวิจัย การประยุกต์ และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคมโดยยึดมั่นในคุณธรรมและมีจริยธรรมในวิชาชีพ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ


ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ ( Assist.Prof Vithinut Phakphonhamin )

ความเป็นมาของคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดตั้ง “สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Business Administration” โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นคณะที่ผลิต บุคลากรทางด้านการจัดการ ในขณะที่คณะอื่นผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี บัณฑิตที่จบออกไปจากคณะบริหารธุรกิจ จะมีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการระบบงานต่างๆ ในองค์การอุตสาหกรรม ได้แก่ การจัดการผลิต การจัดการต้นทุน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการตลาด การจัดการโซ่อุปทาน รวมทั้งสามารถวินิจฉัยองค์การ เพื่อสร้าง ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงระบบงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนา การเรียนรู้ นวัตกรรม และมูลค่าเพิ่มให้แก่ สินค้า บริการ และบุคลากร ในองค์การภาคอุตสาหกรรม

ในปีการศึกษาแรก คือ ปีการศึกษา 2550 เปิดการเรียนการสอน 1 หลักสูตร แต่มี 2 แผนการเรียนการสอน คือ หลักสูตร การจัดการอุตสาหกรรม แผนการเรียนการสอนปรกติ สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า และ แผนการเรียนการสอน ภาคเทียบโอน สำหรับ ผู้ที่จบการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือเทียบเท่า เน้นผู้ที่ทำงานอยู่ทีภาคอุตสาหกรรมแล้ว หลักสูตรนี้ ได้รับการรับรอง จากกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2549 นอกจากหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ในปี 2551 คณะได้เปิดหลักสูตร บริหารธุรกิจญี่ปุ่น เพิ่มอีก 1 หลักสูตร และในปี พ.ศ.2554 คณะได้เปิดหลักสูตรการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม (เทียบโอน) และอนาคตคณะยังมีแผนที่จะเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษาต่อๆ ไป

ปรัชญา

“พัฒนาวิทยาการ เสริมสร้างอุตสาหกรรม เพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

ปณิธาน

คณะบริหารธุรกิจ มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางทางวิชาการทางด้านการบริหาร การจัดการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเป็นแหล่งพัฒนาความเป็นเลิศให้แก่ นักศึกษา และบุคคลภายนอก ให้มีขีดความสามารถ (Ability) ทางด้านเทคโนโลยีการบริหารการ จัดการ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการที่ทันสมัย ให้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม และสังคม อย่างมีคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม

พันธกิจ

  1. การเรียนการสอน : ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม ด้านการบริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีความรู้ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง
  2. การพัฒนานักศึกษา : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา มีกิจกรรมนอกหลักสูตร ทั้งทางด้านวิชาการ และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เช่น การจัดตั้ง กลุ่มวิชาการ กลุ่มกีฬา กลุ่มศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อให้มีทักษะและประสบการณ์ นอกตำรา ที่จะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตและ การทำงานในอนาคต
  3. การส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย และ องค์ความรู้ต่างๆ ของคณาจารย์ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัย และองค์ความรู้ต่างๆ โดยการของบประมาณจากสถาบันฯ และองค์กรต่างๆภายนอก
  4. การบริการแก่สังคม : นำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ภายในคณะ ไปถ่ายทอดให้แก่สถานประกอบการ องค์กร และบุคคลต่างๆ ภายนอก เพื่อให้สามารถพัฒนาองค์กร หรือ ตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น
  5. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ส่งเสริมให้คณาจารย์ พนักงาน ในคณะ รวมทั้ง นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้ ทำความเข้าใจ ตลอดจน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้ง ที่เป็น ศิลปวัฒนธรรมของไทย และ ระหว่างประเทศ
  6. การบริหารและจัดการ : นำปณิธาน พันธกิจ และนโยบายของสถาบันฯ มากระจายเป็น ภารกิจ แนวทางและนโยบายของคณะ เพื่อให้การบริหารและจัดการ มีการบูรณาการและ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  7. การเงินและงบประมาณ : บริหารงบประมาณ และการเงินของคณะที่ได้รับจากสถาบันฯ ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมกับ การพยายามสร้างรายได้เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางการเงินของสถาบันฯ
  8. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ : จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพขึ้นโดยเร็ว เป็นผู้ในนำในการสร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันฯ เพื่อให้สถาบันฯ สามารถมีระบบประกันคุณภาพ โดยรวมเกิดขึ้นโดยเร็ว