การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นหลักสูตรหนึ่งที่สนองตอบต่อความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การบริการ ทุกแขนง ทุกสาขา ความต้องการผู้ที่มีความรู้และทักษะด้านการจัดการโลจิสติกส์ และ โซ่อุปทาน มีอยู่อย่างมาก และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามการขยายตัวของธุรกิจ และอุตสาหกรรม ในขณะที่ การผลิตบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง ยังมีอยู่น้อยมาก งานของโลจิสติกส์มีความเกี่ยวข้องตั้งแต่ 1. การจัดการของระบบภายในโรงงาน เริ่มต้นจาก การจัดซื้อจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การเก็บรักษา การเคลื่อนย้าย การส่งมอบและจัดส่งสินค้า และระบบสารสนเทศ 2. การกระจายสินค้า การบริหารศูนย์กระจายสินค้า การขนส่งทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่รวมถึงการขนส่งทางบก พาณิชย์นาวี และการขนส่งทางอากาส และยังรวมถึง 3.ด้านวิศวกรรมศาสตร์โลจิสติกส์ เช่น การวางผังคลังสินค้า หรือ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการขนส่งต่างๆ ในขณะเดียวกัน การบริหารโซ่อุปทาน ก็เป็นระบบที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพโดยมวลรวม ที่จะทำให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่ความสามารถทั้งด้านทฤษฏีและปฎิบัติในการบริหารจัดการโครงการทางด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการครบวงจร โดยเน้นกระบวนการบูรณาการในการพัฒนาเทคนิคทางด้านโลจิสติกส์ต่างๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินงานทั้งในส่วนที่เป็นการสนับสนุนการผลิต และสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการตลาดและทักษะการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถวิเคราะห์ระบบและกระบวนการและการจัดสรรทรัพยากร สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม การติดตามผล รายงานผล จนกระทั่งสามารถคำนวนจำนวนและประเมินค่าใช้จ่ายและยังมีความรู้ความเข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics service provider) เช่นการบริหารศูนย์กระจายสินค้า การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ส่งมอบความพีงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งทางด้านสินค้าและบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลาและปลอดภัย
นักศึกษายังจะได้ทักษะการสื่อสารด้านภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจทั้งด้านการพูด การอ่านและการเขียนในระดับที่ดี แล้วยังมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ ในด้าน การจัดการและการบริหารองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด กฎหมายทางธุรกิจ การจัดการสินค้านำเข้าและส่งออก รวมทั้งสามารถเข้าใจและประยุกต์ระบบงานแบบญี่ปุ่นที่เป็นจุดแข็งไปใช้ในองค์กรต่างๆ ที่สังกัดได้ ดังนั้นโครงสร้างหลักสูตรนี้จึงเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการอุตสาหกรรม เข้ากับ การจัดการทางธุรกิจของโลจิสติกส์ที่หลากหลาย

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

  • บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

  • Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

  • B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  1. สามารถประกอบอาชีพ ตามสถานประกอบการ ด้านคลังสินค้า การขนส่ง การกระจายสินค้า การวางแผนการผลิต และการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 127 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษา 24 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 27 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางการจัดการโลจิสติกส์ - หน่วยกิต
2.3.1 แผนสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
2.3.2 แผนฝึกงาน 1 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา - หน่วยกิต
2.4.1 แผนสหกิจศึกษา 21 หน่วยกิต
2.4.2 แผนฝึกงาน 27 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา