วิศวกรรมยานยนต์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้สมัยใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการก้าวสู่ Industry 4.0 และนโยบายของประเทศที่ต้องการผลักดันไปสู่ Thailand 4.0 บัณฑิตจะมีความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ ด้านการออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ ด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีวัสดุ ด้านการบริหารจัดการสายการผลิต ด้านระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ และด้านการซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากนี้หลักสูตรยังได้ปลูกฝั่งแนวความคิดการทำงานตามหลัก Monodzukuri เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นวิศวกรที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นผู้มีทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

 • วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

 • Bachelor of Engineering (Automotive Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

 • B.Eng. (Automotive Engineering)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 1. วิศวกรรมยานยนต์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 2. วิศวกรด้านระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ
 3. วิศวกรประจำแผนกวิจัยและพัฒนา (R&D)
 4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 5. วิศวกรด้านระบบเครื่องกล
 6. นักวิจัยสังกัดหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
 7. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 144 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษา 24 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 57 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา 29 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมยานยนต์ 7 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา 12 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา