วิศวกรรมยานยนต์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ ด้านการออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ ด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีวัสดุ ด้านการบริหารจัดการสายการผลิต ด้านระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ และด้านการซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อให้เป็นวิศวกรที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นผู้มีทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

  • วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

  • Bachelor of Engineering (Automotive Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

  • B.Eng. (Automotive Engineering)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  1. วิศวกรยานยนต์ ด้านการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผน การควบคุมคุณภาพ ทั้งบริษัทในประเทศและต่างประเทศ
  2. วิศวกรด้านระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ
  3. วิศวกรประจำแผนกวิจัยและพัฒนา (R&D)
  4. นักวิจัยและนักวิชาการในสาขาวิศวกรรมยานยนต์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  6. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 144 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษา 24 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 60 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา 26 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมยานยนต์ 7 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา 12 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา